• English (United Kingdom)
  • Български (България)

Календар

Новини ПДФ Печат Е-мейл

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на Начев ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0001-C01, сключен с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Основни цели на проекта са:
1. Развитие и укрепване на управленския капацитет на "НАЧЕВ" ООД чрез подкрепа за специализирани услуги - ресертифициране на съществуваща система за управление на качеството в съответствие с новата версия на стандарта ISO 9001:2015.
2. Растеж на "НАЧЕВ" ООД чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги - придобиване и въвеждане на ERP софтуер за управление на процесите и закупуване на оборудване, необходимо за базирането и работата на придобития ERP софтуер.

 

Дата на стартиране 06.03.2017
Дата на приключване 06.09.2018
Обща стойност на проекта: 100 181,70 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 70 127,19 лв
, от които 59 608,11 лв европейско и  10 519,08 лв национално съфинансиране.


Проект „Развитие на управленския капацитет и растеж в „НАЧЕВ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НАЧЕВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган


14.06.2017 г.

Начев ООД, в качеството с на бенефициент по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0001-C01, обявява процедура по реда на ЗУСЕСИФ с предмет

Избор на изпълнител за закупуване на ERP система - Интегрирана система за управление на бизнеса /закупуване, лицензиране и внедряване/.
Краен срок за подаване на оферти –  до 00.00 ч. на 21.06.2017 г.

Повече информация можете да намерите тук .


Проект „Развитие на управленския капацитет и растеж в „НАЧЕВ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НАЧЕВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган


 

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на Начев ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0001-C01, сключен с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Основни цели на проекта са:

1. Развитие и укрепване на управленския капацитет на "НАЧЕВ" ООД чрез подкрепа за специализирани услуги - ресертифициране на съществуваща система за управление на качеството в съответствие с новата версия на стандарта ISO 9001:2015.

2. Растеж на "НАЧЕВ" ООД чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги - придобиване и въвеждане на ERP софтуер за управление на процесите и закупуване на оборудване, необходимо за базирането и работата на придобития ERP софтуер.

Дата на стартиране 06.03.2017

Дата на приключване 06.09.2018

Обща стойност на проекта: 100 181,70 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 70 127,19 лв, от които 59 608,11 лв европейско и  10 519,08 лв национално съфинансиране.

 
"НАЧЕВ ООД" 2015